m3u iptv links

m3u iptv links, free m3u iptv playlists, free m3u iptv, m3u links, free m3u iptv playlists, free iptv links, free iptv, iptv links, free iptv m3u links, iptv playlists, iptv links free, free m3u iptv links, smart m3u iptv links, kodi m3u iptv links, kodi iptv m3u, smart iptv m3u…

french iptv m3u playlists

FRANCE FREE IPTV M3U LISTS (18-04-2018)

#EXTM3U
#EXTINF:-1,FR_TF1 HD
http://5.39.75.42:9000/live/121212/121212/15065.ts
#EXTINF:-1,FR_FRANCE O HD
http://5.39.75.42:9000/live/121212/121212/15064.ts
#EXTINF:-1,FR_FRANCE 2 HD
http://5.39.75.42:9000/live/121212/121212/15063.ts
#EXTINF:-1,FR_FRANCE 3 HD
http://5.39.75.42:9000/live/121212/121212/15062.ts
#EXTINF:-1,FR_FRANCE 4 HD
http://5.39.75.42:9000/live/121212/121212/15061.ts
#EXTINF:-1,FR_FRANCE 5 HD
http://5.39.75.42:9000/live/121212/121212/15060.ts
#EXTINF:-1,FR_M6 HD
http://5.39.75.42:9000/live/121212/121212/15059.ts
#EXTINF:-1,FR_PARIS PREMIRE HD
http://5.39.75.42:9000/live/121212/121212/15058.ts
#EXTINF:-1,FR_TMC HD
http://5.39.75.42:9000/live/121212/121212/15057.ts
#EXTINF:-1,FR_TV BREIZH HD
http://5.39.75.42:9000/live/121212/121212/15056.ts
#EXTINF:-1,FR_6TER HD
http://5.39.75.42:9000/live/121212/121212/15055.ts
#EXTINF:-1,FR_ARTE HD
 
french iptv m3u playlists

FRANCE M3U FREE LISTS (19-03-2018)

#EXTM3U
#EXTINF:-1,TF1
http://62.210.245.19:8000/live/srxu0Nhn28sZWML/Hex1tHAjay0LlWt/415.ts
#EXTINF:-1,TF1 4K
http://62.210.245.19:8000/live/srxu0Nhn28sZWML/Hex1tHAjay0LlWt/362.ts
#EXTINF:-1,FRANCE 2
http://62.210.245.19:8000/live/srxu0Nhn28sZWML/Hex1tHAjay0LlWt/443.ts
#EXTINF:-1,FRANCE 2 4K
http://62.210.245.19:8000/live/srxu0Nhn28sZWML/Hex1tHAjay0LlWt/360.ts
#EXTINF:-1,FRANCE 3
http://62.210.245.19:8000/live/srxu0Nhn28sZWML/Hex1tHAjay0LlWt/442.ts
#EXTINF:-1,FRANCE 4
http://62.210.245.19:8000/live/srxu0Nhn28sZWML/Hex1tHAjay0LlWt/441.ts
#EXTINF:-1,FRANCE 5
http://62.210.245.19:8000/live/srxu0Nhn28sZWML/Hex1tHAjay0LlWt/440.ts
#EXTINF:-1,FRANCE O
http://62.210.245.19:8000/live/srxu0Nhn28sZWML/Hex1tHAjay0LlWt/439.ts
#EXTINF:-1,M6
http://62.210.245.19:8000/live/srxu0Nhn28sZWML/Hex1tHAjay0LlWt/431.ts
#EXTINF:-1,M6 4K
http://62.210.245.19:8000/live/srxu0Nhn28sZWML/Hex1tHAjay0LlWt/361.ts
#EXTINF:-1,ARTE
http://62.210.245.19:8000/live/srxu0Nhn28sZWML/Hex1tHAjay0LlWt/452.ts
#EXTINF:-1,TMC
http://62.210.245.19:8000/live/srxu0Nhn28sZWML/Hex1tHAjay0LlWt/414.ts
#EXTINF:-1,6TER
http://62.210.245.19:8000/live/srxu0Nhn28sZWML/Hex1tHAjay0LlWt/456.ts
#EXTINF:-1,RTS Un HD
http://62.210.245.19:8000/live/srxu0Nhn28sZWML/Hex1tHAjay0LlWt/496.ts
#EXTINF:-1,RTS Deux HD
http://62.210.245.19:8000/live/srxu0Nhn28sZWML/Hex1tHAjay0LlWt/497.ts